Przejdź do treści

Wiesław Cygert

Zdjęcie: Wiesław Cygert
Zdjęcie: Wiesław Cygert

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt w.cygert@czarnadabrowka.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07
2 Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała 2024-05-07
3 Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:10:46 8a. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 2 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 15:45:55 8c. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 4 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:01:10 8d. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 5 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:13:21 8e. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 6 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:16:19 8f. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 7 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:18:39 8g. wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wg druku nr 8 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:21:07 8h. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 9 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:23:27 8i. wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 10 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:25:32 8j. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 11 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:27:25 8k. wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 12 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:31:46 8l. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 13 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:33:33 8ł. wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 14 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:35:27 8m. wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 15 I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-07 16:39:55 8n. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg. druku nr 16. I Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka kadencji 2024-2029 za
2024-05-16 13:47:37 3a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Czarna Dąbrówka za rok 2023 wg druku nr 17 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 13:50:08 3b) zmiany uchwały nr LVII/623/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach wg druku nr 18 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 13:52:47 3c) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 19 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 13:54:38 3d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 20 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 13:58:14 3e) zmian w budżecie gminy na 2024 rok wg druku nr 21 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 14:01:41 3f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2024 – 2040 wg druku nr 22 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 14:05:03 3g) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2024 r. i sposobu jego realizacji wg druku nr 23 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-05-16 14:06:18 3h) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2024 rok wg druku nr 24 II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 15:40:53 4a. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 25 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 15:42:29 4b. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku 26 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 15:45:27 4c. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 4/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 27 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 15:47:06 4d. powierzenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowych, stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 28 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 15:50:12 4e. wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 29 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 16:02:06 4f. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 r. wg druku nr 30 ( • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 rok) III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 16:06:07 4g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 rok wg druku nr 31 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 16:22:34 4h. absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok wg druku nr 32 (• przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium. • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium) III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 16:52:50 4i. zmian w budżecie gminy na 2024 rok wg druku nr 33 III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2024-06-17 17:03:40 4j. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 34. III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za